Vedtekter

 

Oseberg tekstilgruppe ble startet 15.7.2010

Vedtektene ble godkjent på ekstraordinært årsmøte 27.9.16 på Klokkeråsen skole.

Foreningen ble registrert i Brønnøysundregisteret 27.10.16 og fikk organisasjonsnummer 917 909 997

Vedtektsendring på årsmøtet 27. februar 2018

 

1.0 NAVN OG FORMÅL.

 • Oseberg tekstilgruppe er en selvstendig interessegruppe.
 • Hovedformålet er å lære oss gamle håndarbeidsteknikker fra vikingtiden, basert på tekstilfunnet i Osebergskipet. Vi ønsker å ta vare på gamle håndarbeidstradisjoner fra vikingtiden og spre kunnskapen videre.
  Vi lærer av hverandre og deler vår kunnskap med andre.
  Vi tilegner oss kunnskap ved å delta på kurs og foredrag.
  Vi holder egne foredrag og kurs, innad i gruppa og eksternt.
  Vi har fokus på forskningsbasert kunnskap og formidling.
  Vi utveksler kunnskap med andre i vikingmiljøet.
  Vi samarbeider med Vikingskipsmuseet i Oslo, husflidslag og andre tekstilgrupper.
  Vi har egne forskningsprosjekter.
 • Vi arbeider for et større fokus og engasjement rundt tekstilene i Osebergfunnet.
 • Vi har aktiviteter for barn, og formidler vikinghistorie.
 • Vi syr vikingdrakter på bestilling.
 • Vi har en egen skipsgarderobe som vi leier ut.
 • Vi vedlikeholder Dr. Blancas urtehage i samarbeid med Slottsfjellsmuseet.
 • Vi samarbeider og formidler sammen med Oseberg Vikingarv.
 • Vi samarbeider med Oseberg båtlag for felles arrangementer.

 

2.0 MEDLEMSKAP OG ANSVAR.

 • Alle med interesse for håndarbeid og vikingtidsformidling kan bli medlemmer i tekstilgruppa.
 • Vi har et maks antall medlemmer på 40.
 • Alle må være aktive i gruppa, dvs. møte på dugnadskvelder eller bidra på andre måter etter avtale med leder.
  Alle må bidra med produkter til tekstilkiosken vår.
  Alle må bidra med vakter på markeder/arrangementer.
 • Alle har et eget ansvar for å tilegne seg nødvendig kunnskap for formidling, i samarbeid med ansvarlig leder i tekstilgruppa.
 • Alle medlemmer som ønsker å være medlem av Oseberg tekstilgruppe intern på facebook, må legges til av en venn som allerede er medlem i gruppa.
 • Medlemmer kan strykes på mail-lista og medlemslista på facebook etter at varsel er gitt, dersom dugnadsplikten ikke opprettholdes.
  Pauser og korte avbrudd er selvfølgelig godkjent. Men dersom du fortsatt vil motta mail, må du gi beskjed til leder.
 • Alle plikter å melde fra, dersom du ikke lenger ønsker å være en del av tekstilgruppa.
 • Medlemmer kan ekskluderes, dersom de ved sin adferd opptrer ukollegialt mot foreningen, eller dens medlemmer, eller på annen måte skader foreningen.
  Politisk arbeid eller virksomhet som strider mot norsk lov om diskriminering av innvandrere eller lignende holdninger er ikke forenlig med lagets formål og er grunnlag for eksklusjon.
  Forut for en ekskludering, skal et oppklaringsmøte finne sted. Det skal alltid være to fra styret tilstede på disse møtene – leder og et styremedlem, i tillegg til den det gjelder.
 • Bilder som tas av medlemmene når vi er ute på oppdrag (i vikingklær), kan publiseres på tekstilgruppas facebookside og internettside uten samtykke. Det forutsetter at bildet er representabelt.
  Dersom du ønsker et bilde fjernet, meldes dette til leder.

 

3.0 SALG AV PRODUKTER I TEKSTILGRUPPA.

 • All inntekt ved salg av produkter, går uavkortet til tekstilgruppa.
 • Alt dugnadsarbeid skal være gratis. Ingen har anledning til å ta seg betalt for ytelser og tjenester.
 • Materialutgifter dekkes av tekstilgruppa. Alle innkjøp skal være klarert med leder på forhånd.

 

4.0 ØKONOMISKE FORHOLD.

 • Kontingent dekkes ved dugnadsarbeid.

 

5.0 MØTER.

 • Årsmøte avholdes hvert år i uke 9.
  Varsel om årsmøtedato bekjentgjøres i desember året før.
  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til leder innen fredag uke 2.
  Innkalling til årsmøte med saksliste sendes ut i uke 7.
  Innstillingen fra valgkomiteen sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.
  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minimum 9 medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall, unntatt ved behandling av vedtektsendringer og oppløsning som krever minst 2/3-dels flertall blant de fremmøtte medlemmene.
 • Styremøter avholdes når det anses som nødvendig for driften. Et styremøte anses som beslutningsdyktig, når 3 av 5 er tilstede. Referat skal skrives fra disse møtene, men ikke sendes ut til medlemmene.
 • Styret har den daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Styret legger fram årsberetning på årsmøtet og revidert regnskap.

 

6.0 VALG AV TILLITSKVINNER/MENN.

 • Foreningens styre består av 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem.
 • Leder og kasserer er på valg i partallsår. Nestleder, sekretær og styremedlem er på valg i oddetallsår.
 • En revisor velges på årsmøtet for et år av gangen.
 • Valgkomiteen består av 2 medlemmer og velges på årsmøtet for et år av gangen.

 

7.0 OPPLØSNING AV FORENINGEN.

 • Foreningens aktivitet må ha ligget nede i minst 5 år før oppløsning.
 • Det må foreligge et årsmøtevedtak om varsel om oppløsning på det tidspunktet aktiviteten opphører.
 • Etter 5 år uten aktivitet, kan et styrevedtak med 100% stemmer, vedta oppløsning.
 • Dersom det er midler igjen i gruppa, skal styret fordele disse til formål som fronter kulturformidling innen vikinghistorie.